Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα Landscape Awards 2021 μπορούν να υποβληθούν ως υποψήφια προς βράβευση έργα αρχιτεκτονικής τοπίου που έχουν ολοκληρωθεί από το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2021, στην Ελλάδα, την Κύπρο ή το εξωτερικό, από αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία μελέτης σχεδιασμού κ.ό.κ.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην κατηγορία “Other” ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των Landscape Awards 2021 και μέχρι τις 23 Απριλίου 2021 να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [email protected].

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Επωνυμία έργου

Συμπληρώστε το όνομα έργου με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί. Σημ.: Το όνομα έργου θα αναγραφεί στο βραβείο που θα παραλάβετε σε περίπτωση βράβευσης οπότε ονομάστε αναλόγως.

2. Κατάσταση έργου

Επιλέξτε εάν το έργο έχει υλοποιηθεί ή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.

3. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας ή της ομάδας ή του γραφείου (κατά περίπτωση ανάλογα με την Ενότητα και την Κατηγορία της υποψηφιότητας) με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

4. Δημιουργοί / Συντελεστές (προαιρετικά)

Εάν επιθυμείτε αναφέρετε τους συντελεστές καθώς και τυχόν προμηθευτές που συμμετείχαν στο έργο.

4.1 Landscape Architect (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του αρχιτέκτονα / ομάδας αρχιτεκτόνων / αρχιτεκτονικού γραφείου

4.2 Contractor (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας – ανάδοχου έργου

4.3 Plant Supplier (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του προμηθευτή/προμηθευτών φυτικού υλικού

4.4 Industry Supplier (Materials / Systems) (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία των προμηθευτών άλλων υλικών, συστημάτων και εξοπλισμού

5. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Τα κείμενα των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να απαντούν στα κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων έργων και μελετών. Να υπάρξει, δηλαδή, τεκμηρίωση γιατί το υποψήφιο πρότζεκτ αξίζει βράβευσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Ζητούμενο είναι η – κατά το δυνατόν- πληρέστερη περιγραφή του προφίλ και των χαρακτηριστικών των έργων. Σημαντική Σημείωση: Ορισμένες συμβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Landscape Awards 2021

 • Θα κριθείτε με βάση το κείμενο της υποψηφιότητάς σας και όχι με γνώσεις που μπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
 • Χρησιμοποιείτε τον μέγιστο αριθμό λέξεων που κρίνετε ότι απαιτούνται για να είναι πλήρης η περιγραφή.
 • Αναδείξτε το νέο και διαφορετικό στο έργο σας. Οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και μόνο τα μέλη της κριτικής επιτροπής έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα – άξονες (σ.σ. τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά):

 • Ποια είναι τα στοιχεία / χαρακτηριστικά που ελήφθησαν υπόψιν στον σχεδιασμό και πώς εφαρμόστηκαν κατά την εκτέλεση / υλοποίηση του έργου
 • Πώς εντάσσεται το έργο τόσο στην κλίμακα όσο και στην μορφολογία του στενού περιβάλλοντος όπου βρίσκεται αλλά και της ευρύτερης περιοχής
 • Έχει γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου
 • Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το έργο ώστε να προσφέρει λειτουργικότητα;
 • Υπάρχει πρόβλεψη για να είναι προσβάσιμο από άτομα με κινητικά προβλήματα ή ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. παιδικά καρότσια
 • Υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε ώρα ανάγκης να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων και συνεργείων διάσωσης (π.χ. πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ)
 • Με ποιον τρόπο υπογραμμίζεται και αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα, η ταυτότητα αλλά και ο σκοπός του έργου
 • Πώς το έργο αναδεικνύει την πολιτιστική αλλά και πολιτισμική φυσιογνωμία και κληρονομιά της περιοχής όπου βρίσκεται και των παραπομπών του
 • Τόσο κατά την κατασκευή όσο και για την συντήρηση του έργου σπαταλήθηκαν οι λιγότεροι δυνατοί φυσικοί πόροι
 • Για την συντήρηση προβλέπεται η λιγότερη δυνατή κατανάλωση νερού;
 • Υπάρχει πρόβλεψη για την ελάχιστη δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών
 • Συμβάλλει το έργο στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Τι αντίκτυπο έχει το έργο στην κοινωνική και ατομική ζωή, για τους επισκέπτες αλλά και τις ομάδες που ζουν σε περιοχές πέριξ αυτού
 • Το έργο έχει προοπτικές να αναδειχτεί σε τοπόσημο και προορισμό (destination); Ποιες επιλογές και ενέργειες γίνονται προς αυτό
 • Πώς ενσωματώνει και προωθεί τις αρχές του EU Green Deal
 • Πώς το έργο συμβάλλει στην βελτίωση της ευεξίας των επισκεπτών

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη. Σημαντική Σημείωση: Στη δημοσιότητα δίνονται / ανακοινώνονται μόνον τα έργα που έχουν βραβευτεί και όχι υποψηφιότητες που δεν έτυχαν διάκρισης.

7. Media-ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Κείμενο – σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της BOUSSIAS, μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Γράψτε με μεστό χαρακτήρα, συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού-διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν με τα παραπάνω.

8. Φωτογραφίες (αρχεία png, jpg ή gif, – minimum 5 φωτογραφίες- έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για να σχηματίσει η κριτική επιτροπή μία ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύσετε την υποψηφιότητά σας με τις σχετικές φωτογραφίες. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, τόσο λόγω της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

9. Links (Προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links που θεωρείτε ότι μπορούν να ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας.

10. Γραφήματα (Προαιρετικά, αρχείο pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11.Case Study Video Link (YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video) – Προαιρετικά

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678 ) Σημ.: Αν χρειάζεστε αρωγή στο πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, προβαίνει σε διαχωρισμό των μελών της Κριτικής Επιτροπής σε ομάδες, διασφαλίζοντας αφενός ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι Κριτές έχουν έναν διαχειρίσιμο όγκο υποψηφιοτήτων ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας Κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι Κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Concept Σχεδιασμού
 • Ένταξη στην κλίμακα και την μορφολογία του στενού και ευρύτερου τοπιού
 • Bέλτιστη αξιοποίηση του χώρου
 • Λειτουργικότητα / Προσβασιμότητα για όλους
 • Ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό και βελτίωση της κοινωνικής ζωής (social impact)
 • Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας / ταυτότητας / σκοπού του έργου
 • Ανάδειξη / διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής / περιβάλλοντος του έργου
 • Σεβασμός της ιστορικότητας ή του αρχικού χαρακτήρα του τοπίου
 • Ανάδειξη του έργου σε τοπόσημο ή/και destination
 • Δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης
 • Σεβασμός προς τις περιβαλλοντικές αρχές
 • Συμβολή στην υιοθέτηση και προώθηση των αρχών του EU Green Deal
 • Συμβολή στην εφαρμογή και προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας
 • Συμβολή στη βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας των επισκεπτών

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 1 έως το 20 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 250€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α
Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 200€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 190€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 180€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 160€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Υπό την Αιγίδα

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

build
construction